สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ทั้งในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน  คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.สมใจ กงเติม กรรมการ อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ กรรมการ และ ผศ.ดร.พรใจ สารยศ กรรมการและเลขานุการ

IMG_4452

S__10469378

IMG_4499

S__10469379

S__10469380

S__10469381

S__10469382

S__10469383