โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ: กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ 1

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประจำสัปดาห์ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2560 ระหว่างนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ประเทศไทยและ นักศึกษาจากหลักสูตร Early Childhood Studies, Liverpool John Moores University ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ โดยประเด็นการสะท้อนคิดเกี่ยวกับประสบการณ์จากการสังเกตพฤติกรรมการอยู่ในห้องเรียน ทั้งการปรับตัว ความเหมือนและความแตกต่างของการดูแลเด็ก สังคม วัฒนธรรม ผลที่ได้คือ เทคนิคเกี่ยวกับการปรับตัวเมื่อเริ่มเข้าห้องเรียนที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรม เทคนิคการจำชื่อเด็ก เทคนิคการปฏิบัติต่อเด็ก ที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ของนักศึกษาทั้งสองประเทศ