โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการประกันคุณภาพหลักสูตรเพื่อขอการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการประกันคุณภาพหลักสูตรเพื่อขอการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  โดยมีวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาตราจารย์บุญไท เจริญผล และ อาจารย์ภรภัทร นิยมชัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาฯ ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (ห้อง434) อาคาร 4 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต