โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น : กิจกรรมที่ 1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมที่ 1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณาจารย์ เข้าร่วมงานและมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมประกวด ในวันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ชั้น 3 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต