“Apple Learning Leader”

อาจารย์ ดร. เอื้ออารี จันทร อาจารย์อัครวัฒน์ วงศ์ฐิติคุณ อาจารย์กุสุมา คำผาง และคุณสุพรรณิการ์ ทับมณี ได้เข้ารับการอบรมและผ่านการรับรองการเป็น “Apple Learning Leader” จาก Apple Learning Institute ซึ่งจัดในวันที่ 30-31 ตุลาคม และ 4 ธันวาคม 2562 ณ Apple Office Thailand โดยสามารถเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้าน Apple Learning มีบทบาทในการให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าถึงการใช้เทคโนโลยี และเป็นผู้ส่งเสริมนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้