แนะนำ PECERA Thailand

PECERA  is an organization dedicated to disseminating and supporting research in early childhood education within the Pacific area. The primary objective for which the Association was established are:

  • To provide an academic forum in the Pacific region for the development and dissemination of high quality research in early childhood education.
  • To facilitate cooperation and collaboration among researchers in the Pacific area working in the field of early childhood education.
  • To promote links between research and practice in the field of early childhood education.
  • To raise the visibility and status of research in early childhood education in the Pacific region.
  • To facilitate the exchange of information and views on early childhood education, to collect and disseminate information pertaining to early childhood education and to develop skills and techniques relating to early childhood education.
  • To promote research, studies, surveys, investigations and discussions of any nature for early childhood education, and to encourage and aid in the publication and public dissemination of results of any such research.

ความเป็นมาของสมาคมวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยในภาคพื้นแปซิฟิก
(Pacific Early Childhood Education Research Association: PECERA)

การนำเสนอผลงานการวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติได้มีการดำเนินการมาเป็นเวลายาวนาน ส่วนมากเป็นการจัดประชุมในประเทศทางแถบตะวันตก ด้วยเหตุนี้ Dr.Bernard Spodek อาจารย์มหาวิทยาลัยอิลินอยส์ สหรัฐอเมริกา (University of Illinois at Urbana–Champaign, U.S.A) จึงได้มีความคิดว่า การที่นักวิชาการจากกลุ่มเอเชียแปซิฟิกต้องเดินทางไปร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการที่ประเทศทางตะวันตกต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นจำนวนมาก Dr.Spodek จึงได้ปรึกษากับนักวิชาการทางการศึกษาปฐมวัยกลุ่มหนึ่ง โดยริเริ่มแนวคิดในการจัดตั้งเครือข่ายนักวิชาการทางการศึกษาปฐมวัยในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกขึ้น เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แนวคิดดังกล่าวเล็งเห็นถึงความสำคัญในการรวมตัวกันของนักวิชาการในรูปแบบขององค์กรที่เน้นการวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยที่มีชื่อเรียกสั้นๆว่า PECERA (Pacific Early Childhood Education Research Association) ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการเป็นเวทีการนำเสนอผลงานการวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการกับเครือข่ายทางการศึกษาปฐมวัยระดับนานาชาติในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก อันเป็นรากฐานที่จำเป็นในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาปฐมวัยในแต่ละประเทศต่อไป ในปี ค.ศ.2000 PECERA ได้เริ่มจัดการประชุมวิชาการเป็นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่น และดำเนินการจัดการประชุมวิชาการเป็นประจำต่อเนื่องกันมาทุกปีถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2561 (2018) เป็นระยะเวลา 18 ปี โดยหมุนเวียนกันไปตามประเทศต่างๆ ที่มีความพร้อมในการดำเนินการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการของสมาคม PECERA (PECERA Governing Board: GB) ประเทศที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของสมาคม PECERA ให้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการในแต่ละปีจะจัดตั้งคณะกรรมการภายในประเทศของตน(Organizing Committee)ขึ้นเพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสมาคม ทั้งนี้ ประธานการดำเนินงานในฐานะประเทศเป็นเจ้าภาพต้องประสานงานกับคณะกรรมการของสมาคมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความสมบูรณ์ของการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

http://www.pecerathailand.org/