กิจกรรมการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ : พบผู้บริหารสถานศึกษาและส่งตัวนักศึกษา

กิจกรรมการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2559 คณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบผู้บริหารสถานศึกษาและส่งตัวนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเก็บข้อมูลบันทึกการสังเกตสถานศึกษา ณ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

โรงเรียนเกษมพิทยา

โรงเรียนวัดเวตวัน
โรงเรียนสาธิตละอออุทศ

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์