กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา: อบรมสัมมนาการทำวิจัยในช้ันเรียนครั้งที่ 3

หัวข้อ อบรม3สัมมนาวิจัยในชันเรียนครั้งที่ 3

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2  ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2559 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ หัวข้อเรื่อง “การเขียนรายงานการวิจัยบทที่ 1-5”  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ชาตตระกูล  เป็นวิทยากรในการบรรยายค