หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5

หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ออกฝึกประสบการณ์ฯ และได้จัดนิทรรศการแสดงสื่อการสอนของนักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนต่างๆ ในวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารรักตะกนิษฐ์  

preschool

November 3, 2015

ประชุมเตรียมการจัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (กิจกรรมที่ ๒.๑)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดการประชุมคณาจารณ์และทีมงาน เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 10:00-12:00 น.  ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 434  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพรรณ ธีระพงศ์ เป็นประธานในการประชุม

preschool

October 29, 2015
1 10 11