โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักการและเหตุผล      การพัฒนาประเทศเพื่อให้สามารถก้าวสู่การแข่งขันในเวทีโลก ต้องพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาของชาติ ให้มีมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากล จากรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ละนโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ และเพื่อให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่พึงประสงค์      การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประเด็นเร่งด่วน อย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษาทั้งภาครัฐ และ เอกชน ผู้นำชุมชน และ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นยุทธศาสตร์หลักในการสร้างกลไก และ เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญยิ่ง ในการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและภารกิจที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น และชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย บุคลากรทางการศึกษาซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลเด็กเล็ก ครู จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิดสมรรถนะในด้านการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานหลักสูตร และมีความมั่นคงในวิชาชีพ      บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นยังมีเป็นจำนวนมาก ที่จะต้องได้รับการพัฒนาในการเข้าศึกษา ต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโททางด้านการศึกษา จากการที่บุคลากรประจำศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ จากกรมการพัฒนาชุมชน กรมศาสนา […]

preschool

March 10, 2016

ประชุม เตรียมการสัมมนา “การพัฒนาครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานมาตรฐานครูปฐมวัยอาเซียน “

ประชุม เตรียมการสัมมนา “การพัฒนาครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานมาตรฐานครูปฐมวัยอาเซียน ” ในโครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายและคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างๆ ประเทศ และสถานอักครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 435 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อกำหนดแนวทางการจัดงาน และ (ร่าง) กำหนดการสัมมนา สำหรับงานที่จะดำเนินการระหว่างวันที่ 19-29 กรกฎาคม พ.ศ.2559

preschool

March 9, 2016

งานจัดการแสดงผลงานนิทรรศการและการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี 5

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดการแสดงผลงานนิทรรศการและการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี 5 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.30 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณาจารย์ประจำหลักสูตร คณะกรรมการบริหารบริหาร และ ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล ทั้งในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และโรงเรียนสาธิตในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ และรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ เบื้องหลังความสำคัญ คือ การจัดเตรียมงานก่อนเริ่มวันแสดงนิทรรศการ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่เวลา 13.00-19.00 น.  

preschool

March 9, 2016

ประชุมกลุ่ม (Focus Group) ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดการประชุมกลุ่ม (Focus Group) ของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการจัดการศึกษา กิจกรรม และ คุณลักษณะของบัณฑิต ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยในอนาคต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ ประธานหลักสูตร เป็นประธานในการจัดการประชุมกลุ่ม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตร คณะกรรมการบริหารบริหาร และ ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล ทั้งในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และโรงเรียนสาธิตในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

preschool

March 9, 2016

โครงการ “เรียน-เล่น เสริมความรู้ภาคฤดูร้อน”

โครงการ “เรียน-เล่น เสริมความรู้ภาคฤดูร้อน” หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง ให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคตในขณะเดียวกัน ยังมีพนักงานจำนวนมากต้องรับภาระหน้าที่ ในการรับผิดชอบดูแลบุตรหลานของตนนอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่ปกติในแต่ละวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปิดภาคการศึกษา ทำให้ไม่อาจปฏิบัติงานของตนได้อย่างเต็มความสามารถ โดยที่ ในเดือนช่วงระหว่างมีนาคม – เดือนพฤษภาคม เป็นระยะเวลาของการปิดภาคเรียนฤดูร้อนของโรงเรียนต่าง ๆ ในทุกระดับชั้น ซึ่งมีพนักงานของสำนักงาน ฯ จำนวนมากที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยเรียนดังกล่าวและต้องรับภาระในการดูแลบุตรหลาน และเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องต่างๆ ในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งเป็นการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนของชาติอีกทางหนึ่ง รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของพนักงาน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนของชาติ เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมคมแห่งชาติ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรมไปรษณีย์โทรเลข เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้พนักงานให้มีความรักในองค์กร เพื่อให้พนักงานสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เพื่อให้เกิดสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันครอบครัวและองค์กร เพื่อเป็นการพัฒนาร่างกาย อารมณ์และสติปัญญาให้แก่พนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการให้บริการแก่สังคมและชุมชนของหน่วยงาน   รูปแบบของโครงการ จัดตั้งศูนย์ดูแลบุตรหลานพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่มีอายุระหว่าง 2 – 12 ปี ในช่วงปิดภาคเรียนการศึกษาโดยเชิญคณะอาจารย์จากฝ่ายการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มาดำเนินการ ” โครงการเรียน-เล่น เสริมความรู้ภาคฤดูร้อน” ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 4 พฤษภาคม 2548 รวม 28 วันทำการ โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและพัฒนาระเบียบวินัย […]

preschool

February 8, 2016

โครงการ “ จัดทำสื่อการสอนระดับปฐมวัย”

โครงการ “ จัดทำสื่อการสอนระดับปฐมวัย” หลักการและเหตุผล เด็กอายุ 3-5 ปี เป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการเจริญเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้จะเข้าใจจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กในระดับปฐมวัย จึงจำเป็นจะต้องมีสื่อการเรียนการสอนเพื่อเด็กจะสามารถเกิดการรับรู้และเข้าใจเนื้อหา สาระ ในแผนการจัดประสบการณ์ โดยที่ครูเป็นผู้เอื้ออำนวยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ดังนั้น จึงจัดโครงการ จัดทำสื่อการเรียนการสอนปฐมวัยขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนนักเรียนระดับปฐมวัยได้มีความรู้ความสามรถ ในการจัดทำสื่อการสอนมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เกิดการพัฒนาต่อไป วัตถุประสงค์ ครูมีความรู้ความสารถ ในด้านการจัดทำสื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมและกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจ ต่อการเรียนมากขึ้น นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาสาระต่อกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีขึ้น เป้าหมาย จัดการอบรมเสริมความรู้ในเรื่อง การจัดทำสื่อการเรียนการสอนปฐมวัยให้แก่ครูผู้สอน ระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลปทุมธานีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 18 คน วิธีการดำเนินงาน เขียนโครงการจัดทำสื่อการสอนระดับปฐมวัย ขออนุมัติโครงการ ดำเนินการอบรม สรุปผล (ความรู้ที่ได้จากการอบรม) สถานที่ จัดการอบรมเรื่องการจัดทำสื่อการสอนระดับปฐมวัย ณ ภาควิชาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2548 งบประมาณ งบประมาณเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2548 […]

preschool

February 8, 2016

ผลการดำเนินงานโครงการ “สภาความรู้สู่ครูรุ่นใหม่”

ผลการดำเนินงานโครงการ “สภาความรู้สู่ครูรุ่นใหม่” หลักการและเหตุผล นักศึกษาโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อการเตรียมตัวเป็นครูมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ควรมีการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในการพัฒนาความรู้ความสามรถให้เหมาะสมกับการก้าวไปเป็นครูรุ่นใหม่ในอนาคต และการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กับครูปฐมวัย เพื่อให้ได้รับความรู้ เทคนิค และวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจ และบุคลิกภาพที่ดี ในการสมัครงานจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ วัตถุประสงค์ นักศึกษาได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถสู่การเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อใช้ในการสมัครงาน วิธีการดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการ ติดต่อวิทยากร ประสานงาน และดำเนินโครงการ ประเมินผลโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 ได้รับการพัฒนาความรู้และความสามารถการเป็นครูรุ่นใหม่ในอนาคต นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 ได้รับการแนะนำเทคนิคการสมัครงานเพื่อประกอบวิชาชีพ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 ได้รับความรู้เกี่นวกับวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ วัน เวลา สถานที่ดำเนินการ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 ห้อง 452 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เวลา 09.00 – 16.00 น. งบประมาณ 2,000 บาท ค่าใช้สอย 4,275 บาท ค่าตอบแทน 8,000 บาท […]

preschool

February 8, 2016
1 8 9 10