หน่วยงานและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

หน่วยงานสนับสนุนการเรียนรู้ สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ : อาจารย์ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ : นักศึกษา การสร้าง WBSC -Portfolio แหล่งเรียนรู้

preschool

April 4, 2020

แนะนำ PECERA Thailand

PECERA  is an organization dedicated to disseminating and supporting research in early childhood education within the Pacific area. The primary objective for which the Association was established are: To provide an academic forum in the Pacific region for the development and dissemination of high quality research in early childhood education. To facilitate cooperation and collaboration […]

preschool

February 25, 2020

โครงการพัฒนาทักษะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 7 “จริยธรรมนำทาง สรรสร้างคุณธรรมนำใจครู”

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 7 “จริยธรรมนำทาง สรรสร้างคุณธรรมนำใจครู” โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 76 คน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมและสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครู พร้อมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดภคินีนาถ วรวิหาร กรุงเทพมหานคร ภาพ:ชัยสิทธ์/ครรชิต/อำภาพร ข่าว:อำภาพร f

preschool

February 25, 2020

preschool

February 22, 2020

งานบูรณาการทักษะการสอนกับการสร้างสรรค์สื่อ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชา สื่อ ของเล่น และการดูแลเด็กในยุคดิจิทัล ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ อาจารย์โรงเรียนการเรือน มาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การบูรณาการทักษะการสานกับการสร้างสรรค์สื่อ” เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาไทย และฝึกให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อของตนเองในการสอนต่อไป เมื่อวันที่ 24 มกราคม 25463 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 453 อาคาร 4 ชั้น 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

preschool

January 28, 2020

กิจกรรมเสริมหลักสูตรผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดให้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาศิลปศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “คุณลักษณะครูต้นแบบอย่างมืออาชีพ” อาจารย์ธนิดา พุ่มท่าอิฐ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “การดูแลสุขภาพสำหรับครูยุคดิจิทัล” และ ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “รอบรู้เรื่องการเงินกับครูในศตวรรษที่ 21” เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ Hall 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ:ชัยสิทธิ์ ข่าว:อำภาพร

preschool

January 24, 2020

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ

ก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ละออพลัส และ Liverpool John Moores University ประเทศสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 6-24 มกราคม 2563  กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศและละออพลัส การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ ระหว่างนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กับ นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย Liverpool John Moores University ประเทศสหราชอาณาจักร การแลกเปลี่ยนวัฒน ในวันที่ 24 มกราคม 2563 ได้มีกิจกรรม Farewell Party ด้วยบรรยากาศอบอุ่น โดยมี ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และ นักศึกษาฝึกสอนปฐมวัยร่วมชั้นเรียน และ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะฯ ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

preschool

January 24, 2020

ประชุม คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อวางแผนการดำเนินงานจัดนิทรรศการ การฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยภายในงานนิทรรศการจะเป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาศิลปศึกษา เมือวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 433 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ: ชัยสิทธิ์ ข่าว: อำภาพร

preschool

January 15, 2020

วันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมงานวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 7.00 – 9.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1-2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ/ข่าว:อำภาพร

preschool

January 8, 2020
1 2 7