วันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมงานวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 7.00 – 9.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1-2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ/ข่าว:อำภาพร

preschool

January 8, 2020

ปฐมนิเทศเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรมที่ 2

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดปฐมนิเทศเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร 5 ปี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในกิจกรรมที่ 2 โดยนักศึกษาได้รับฟังโอวาทจาก อ.ดร.ปุณยวีย์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผศ.ศศิพันธ์ุ เปี๊ยนเปี่ยมสิน ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชี้แจงรายละเอียด อาทิ กำหนดการ กระบวนการเตรียมฝึกฯ ระเบียบในการประเมินในช่วงท้ายนักศึกษารายงานตัวกับอาจารย์นิเทศก์เพื่อทราบกฎ ระเบียบ ข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 852 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ: ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ ข่าว: อาจารย์มุทิตา ทาคำแสน (ครูอ้อ)

preschool

December 23, 2019

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 4/2562

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม 434 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ เพื่อติดตามงานของฝ่ายวิชาการหลักสูตร การกำหนดเวลาการเตรียมฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และสรุปโครงการต่าง ๆ ที่จัดทำภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ประสานงานวิชาการของหลักสูตร วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งเข้าร่วมประชุม เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 – 12.00 น. เขียนข่าว: อำภาพร นามเสนา

preschool

December 17, 2019

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ Technology Innovation and Education “ แนวทางบูรณาการเทคโนโลยีกับการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของ คณะครุศาสตร์ โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับและบรรยาย เรื่อง “ Technology Innovation and Education “ แนวทางบูรณาการเทคโนโลยีกับการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นอกจากนี้มียังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน รองคณบดี ดร.ทิพย์ ขำอยู่ และ ดร.วีณัฐ สกุลหอม ดร.ปุณณวีย์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตรและ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ ทีมอาจารย์จากการศึกษาปฐมวัย วิชาชีพครู และ ประถมศึกษาที่กำลังเข้ารับการอบรม Apple Leader ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การบูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน และ ประสบการณ์การจัด Ecosystem เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบ Space Learning โดย ผอ.วีระพันธ์ ชมภูแดง ผอ.และทีมบุคลากรจากสำนักวิทยบริการฯ นอกจากนี้ ทีมผู้เยี่ยมชมงานยังได้ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา […]

preschool

December 6, 2019

“Apple Learning Leader”

อาจารย์ ดร. เอื้ออารี จันทร อาจารย์อัครวัฒน์ วงศ์ฐิติคุณ อาจารย์กุสุมา คำผาง และคุณสุพรรณิการ์ ทับมณี ได้เข้ารับการอบรมและผ่านการรับรองการเป็น “Apple Learning Leader” จาก Apple Learning Institute ซึ่งจัดในวันที่ 30-31 ตุลาคม และ 4 ธันวาคม 2562 ณ Apple Office Thailand โดยสามารถเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้าน Apple Learning มีบทบาทในการให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าถึงการใช้เทคโนโลยี และเป็นผู้ส่งเสริมนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

preschool

December 4, 2019

กิจกรรมสื่อเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารสมอง (EF)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสื่อเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารสมอง(EF) สำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งอยู่ในรายวิชามาตุเวทวิทยา ของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 จำนวน 29 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศารัตน์ อิสระมโนรส และ อาจารย์ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงษ์ เป็นผู้สอน ซึ่งมีการจัดแสดงสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารสมองสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูในโรงเรียน และฐานกิจกรรมสื่อเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 6 ฐานกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยและทดลองใช้สื่อในการพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมทั้งบูรณาการคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 -11.30 น.  

preschool

December 3, 2019

โครงการ “กิจกรรมครูสร้างสรรค์สื่อ ภาษา วัฒนธรรมและเทคโนโลยี”

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ร่วมกับ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศานตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการ “กิจกรรมครูสร้างสรรค์สื่อ ภาษา วัฒนธรรมและเทคโนโลยี”    

preschool

November 27, 2019

preschool

September 10, 2019

preschool

May 27, 2019
1 2 3 8