นางสาวขวัญจิรา สอนปั้น รับมอบทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ บริษัทเอสเอสยูพี จำกัด ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบ Admission ที่มีคะแนนสอบเข้าได้เป็นลำดับที่ 1 ในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 โดยมอบทุนการศึกษาให้จังหวัดละ 1 คน ตลอดหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 โดย นางสาวขวัญจิรา สอนปั้น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

preschool

March 6, 2019

โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการประกันคุณภาพหลักสูตรเพื่อขอการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการประกันคุณภาพหลักสูตรเพื่อขอการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  โดยมีวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาตราจารย์บุญไท เจริญผล และ อาจารย์ภรภัทร นิยมชัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาฯ ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (ห้อง434) อาคาร 4 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

preschool

February 16, 2019

โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น : กิจกรรมที่ 1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณาจารย์ เข้าร่วมงานและมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมประกวด ในวันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ชั้น 3 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

preschool

February 8, 2019

preschool

November 20, 2018

preschool

November 8, 2018

กิจกรรมการประชุมคณาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

กิจกรรมการประชุมคณาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกันระหว่าง ในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง

preschool

October 25, 2018

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ: กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ 1

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ประจำสัปดาห์ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2560 ระหว่างนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ประเทศไทยและ นักศึกษาจากหลักสูตร Early Childhood Studies, Liverpool John Moores University ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ โดยประเด็นการสะท้อนคิดเกี่ยวกับประสบการณ์จากการสังเกตพฤติกรรมการอยู่ในห้องเรียน ทั้งการปรับตัว ความเหมือนและความแตกต่างของการดูแลเด็ก สังคม วัฒนธรรม ผลที่ได้คือ เทคนิคเกี่ยวกับการปรับตัวเมื่อเริ่มเข้าห้องเรียนที่มีความแตกต่างด้านวัฒนธรรม เทคนิคการจำชื่อเด็ก เทคนิคการปฏิบัติต่อเด็ก ที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ของนักศึกษาทั้งสองประเทศ

preschool

January 18, 2018
1 2 3 5