มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

Smart Learners & iPad

ด้วยมุ่งหวังให้นักศึกษาเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 iPad จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนการสอนในหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ Smart City ในอนาคต

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ข้อมูลและกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ ด้านการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาวิชาชีพครูปฐมวัย และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง

จากศิษย์ถึงครู

ช่องทางสำหรับนักศึกษา ส่งเรื่องต่างๆ ถึงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

Latest From The Blog