มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

Your Site is faster to build.

Premium WordPress Themes with Single Click Installation, Just a Click and your website is ready for use.

Smart Learners & iPad

ด้วยมุ่งหวังให้นักศึกษาเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 iPad จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนการสอนในหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาพลเมือง Digital ในอนาคต

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ข้อมูลและกิจกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษา

พื้นที่การเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรุ้ ด้านการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาวิชาชีพครูปฐมวัย และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง

จากศิษย์ถึงครู

ช่องทางสำหรับนักศึกษา ส่งเรื่องต่างๆ ถึงหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

Latest From The Blog

  • วันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2563

    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมงานวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 7.00 – 9.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น

  • พรปีใหม่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2020

    พรปีใหม่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2020 https://www.youtube.com/watch?v=QqwSZea1SmU

  • ปฐมนิเทศเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรมที่ 2

    คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดปฐมนิเทศเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร 5 ปี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในกิจกรรมที่ 2 โดยนักศึกษาได้รับฟังโอวาทจาก อ.ดร.ปุณยวีย์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผศ.ศศิพันธ์ุ