ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการฝึกประสบการณ์ระหว่างเรียน

 

messageImage_1453958010257

  • เอกสารการอบรมแฟ้มสะสมงาน document

ตอบแบบประเมินผลการจัดอบรมสัมมนา online

หัวข้อ อบรม3

เอกสารประกอบการบรรยาย

การประเมินผลการอบรมสัมมนาการวิจัยในชั้นเรียนและข้อมูลเชิงคุณภาพครั้งที่ 3

ประเมินผลแบบออนไลน์ คลิกชื่อแบบประเมิน : แบบประเมินผลการอบรมสัมมนาการวิจัยในชั้นเรียน ครั้งที่ 3 หรือ เข้าสู่ลิงก์ https://goo.gl/PRBv4c

แบบประเมิน 2

 

หัวข้อ อบรม2

Powerpoint ประกอบการบรรยาย : SDU_วิจัยในชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาครู Phase 1SDU_action research_Phase 2 data collection
Powerpoint ประกอบการบรรยาย : SDU_action research_Phase 2 data collection

เอกสารประกอบการบรรยาย
เอกสารหมายเลข 1_สารนิทัศน์
เอกสารหมายเลข 2-Observation checklist
เอกสารหมายเลข 3 _27 พย
เอกสารหมายเบข 4_Color coding สัมมนา 7


กิจกรรมระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ลอยกระทงโยนออฟอาร์ค

กิจกรรมสุขภาพ

รูป

รูป1