คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต2

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรห้าปี)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พุทธศักราช 2560

อาจารย์ ดร.พรชุลี  ลังกา
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Early Childhood Education), Liverpool John Moores University, United Kingdom.

อาจารย์ ดร.ปุณยวีร์  จิโรภาสวรพงศ์
ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.ด. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.จุฬินฑิพา  นพคุณ
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ค.ม. การศึกษานอกระบบโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.ด. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

อาจารย์นิศารัตน์  อิสระมโนรส
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ค.ม. การศึกษาปฐมวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.เอื้ออารี  จันทร
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป คอมพิวเตอร์ศึกษาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บธ.ม. การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรห้าปี)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พุทธศักราช 2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิพรรณ  ธีรพงศ์
ค.บ.การอนุบาลศึกษา การอนุบาลศึกษา วิทยาลัยครูสวนดุสิต
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรใจ  สารยศ
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยครูเลย
กศ.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร