• ประชุมสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 3

    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดประชุมสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม  2559 เวลา 13:00-16:30 น. ณ ห้อง 852 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  โดยมี อ.พรรัก อินทามระ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดแฟ้มสะสมงานสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *