คณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรสี่ปี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พุทธศักราช 2562

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรสี่ปี) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พุทธศักราช 2562 อาจารย์ประจำหลักสูตร

preschool

May 13, 2021

บทความวิชาการ

ในยุคที่ข้อมูล ความรู้ทางวิชาการมีการปรับเปลี่ยน เติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว  บทความวิชาการทางการศึกษาและการศึกษาปฐมวัย เป็นภาพสะท้อนปรากฎการณ์ ความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ ในแวดวงการศึกษาและการศึกษาปฐมวัย  ด้วยการนำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ จากพื้นฐานทางวิชาการที่จะช่วยสร้างบรรยากาศทางวิชาการและต่อยอดความรู้เพื่อพัฒนาแวดวงการศึกษาและการศึกษาปฐมวัยต่อไป ปี พ.ศ. เรื่อง ผู้เขียน 2563 การเรียนรู้จากการทำงานแบบผสมผสานและเสริมศักยภาพด้วยเทคโนโลยีWork-based Blended Learning and Technological Scaffolding ดร.เอื้ออารี จันทร

preschool

December 16, 2020

Smart Learners & iPad

การผลิตบัณฑิตหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ เพื่อรองรับการจัดการศึกษาสำหรับพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizen) มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้นำรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยจึงได้นำกระบวนการเรียนรู้จากการทำงานและการเสริมศักยภาพด้วยเทคโนโลยี โดยใช้ iPad เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน โดยมีแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้จากห้องเรียนอัจฉริยะ สวนดุสิตอินเทอร์เน็ตบรอดคาสติ้ง ระบบอีเลิร์นนิ่ง และสืบค้นผ่านแหล่งเรียนรู้บนฐานข้อมูลออนไลน์ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นครูปฐมวัยที่เหมาะกับศตวรรษที่ 21 อย่างสมภาคภูมิ ลักษณะการเรียนรู้โดยใช้ iPad เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ด้วย iTunes U ร่วมกับระบบ WBSC -Work-based Blended Learning and Technological Scaffolding ของมหาวิทยาลัย สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ คู่มือ หนังสือ ตำราในรูปแบบสื่อและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สร้างสรรค์ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จัดเก็บและแสดงผลงานระหว่างเรียนผ่านแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ เน้นทักษะดนตรี ลีลา และศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยแอปพลิเคชั่นที่หลากหลาย เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ผ่านการปฏิบัติ ศึกษา สังเกตและบันทึกการเรียนรู้โดยใช้ iPad เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศทางการศึกษาปฐมวัย […]

preschool

October 7, 2020

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ TCAS 3,410 คน โดยเปิดรับ 3 รอบ 4 รูปแบบ 35 หลักสูตร/สาขาวิชา 4 ศูนย์การศึกษาฯ 1 วิทยาเขต รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับสมัคร 23 หลักสูตร/สาขาวิชา 735 คน รอบที่ 2 Quota เปิดรับสมัคร 3 หลักสูตร/สาขาวิชา 60 คน รอบที่ 3 Admission 1 เปิดรับสมัคร 34 หลักสูตร/สาขาวิชา 1,280 คน Admission 2 เปิดรับสมัคร 35 หลักสูตร/สาขาวิชา 1,335 คน แผนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2564 […]

preschool

October 2, 2020

หน่วยงานและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

หน่วยงานสนับสนุนการเรียนรู้ สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ : อาจารย์ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ : นักศึกษา การสร้าง WBSC -Portfolio แหล่งเรียนรู้

preschool

April 4, 2020

คู่มือครูผู้ปกครองการเสริมสร้างทักษะสมองEF

ทักษะสมอง EF เป็นทักษะสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กควรได้รับการฝึกฝน ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์และคณะได้จัดทำคู่มือครูผู้ปกครองการเสริมสร้างทักษะสมองEF (จากงานวิจัยที่ได้รับทุนวช.ปี 61 ) เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและครูได้ฝึกลูกหลานเด็กไทยเราเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่ดี สามารถต้านทานพิษภัยจากสังคมรอบด้านด้วยการกำกับอารมณ์ ความคิดและการกระทำได้ด้วยตัวเด็กเองเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างประสบผลสำเร็จในชีวิตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบไป สามารถ Download ได้ที่นี่  

preschool

February 26, 2020

แนะนำ PECERA Thailand

PECERA  is an organization dedicated to disseminating and supporting research in early childhood education within the Pacific area. The primary objective for which the Association was established are: To provide an academic forum in the Pacific region for the development and dissemination of high quality research in early childhood education. To facilitate cooperation and collaboration […]

preschool

February 25, 2020

โครงการพัฒนาทักษะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 7 “จริยธรรมนำทาง สรรสร้างคุณธรรมนำใจครู”

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 7 “จริยธรรมนำทาง สรรสร้างคุณธรรมนำใจครู” โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 และ 2 จำนวน 76 คน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมและสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพครู พร้อมทั้งคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดภคินีนาถ วรวิหาร กรุงเทพมหานคร ภาพ:ชัยสิทธ์/ครรชิต/อำภาพร ข่าว:อำภาพร f

preschool

February 25, 2020

preschool

February 22, 2020
1 2 11