การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ iPad โครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ

แนวทางการใช้ iPad เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ

preschool

March 10, 2016

ผลงานของนักศึกษา “ภาษาพาเรียนรู้ ก้าวไกลสู่AEC”

ผลงานของนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ

preschool

March 10, 2016

โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักการและเหตุผล      การพัฒนาประเทศเพื่อให้สามารถก้าวสู่การแข่งขันในเวทีโลก ต้องพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาของชาติ ให้มีมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากล จากรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ละนโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ และเพื่อให้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา พัฒนาคนได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่พึงประสงค์      การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประเด็นเร่งด่วน อย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษาทั้งภาครัฐ และ เอกชน ผู้นำชุมชน และ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นยุทธศาสตร์หลักในการสร้างกลไก และ เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญยิ่ง ในการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและภารกิจที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการจัดการศึกษาเพื่อท้องถิ่น และชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย บุคลากรทางการศึกษาซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลเด็กเล็ก ครู จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้เกิดสมรรถนะในด้านการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานหลักสูตร และมีความมั่นคงในวิชาชีพ      บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นยังมีเป็นจำนวนมาก ที่จะต้องได้รับการพัฒนาในการเข้าศึกษา ต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโททางด้านการศึกษา จากการที่บุคลากรประจำศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ จากกรมการพัฒนาชุมชน กรมศาสนา […]

preschool

March 10, 2016

งานจัดการแสดงผลงานนิทรรศการและการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี 5

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดการแสดงผลงานนิทรรศการและการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี 5 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.30 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณาจารย์ประจำหลักสูตร คณะกรรมการบริหารบริหาร และ ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล ทั้งในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และโรงเรียนสาธิตในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ และรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ เบื้องหลังความสำคัญ คือ การจัดเตรียมงานก่อนเริ่มวันแสดงนิทรรศการ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่เวลา 13.00-19.00 น.  

preschool

March 9, 2016

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา: อบรมสัมมนาการทำวิจัยในช้ันเรียนครั้งที่ 3

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2  ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2559 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ หัวข้อเรื่อง “การเขียนรายงานการวิจัยบทที่ 1-5”  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ชาตตระกูล  เป็นวิทยากรในการบรรยายค

preschool

January 21, 2016

กิจกรรมการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ : พบผู้บริหารสถานศึกษาและส่งตัวนักศึกษา

กิจกรรมการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2559 คณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบผู้บริหารสถานศึกษาและส่งตัวนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเก็บข้อมูลบันทึกการสังเกตสถานศึกษา ณ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

preschool

January 10, 2016
1 4 5