• แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต

    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะดำเนินการเก็บข้อมูล ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะของบัณฑิต ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  โดยสามารถ Download แบบประเมิน ได้ด้านล่าง ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามดังกล่าวและส่ง File ตอบกลับมาที่ pornjai_san@dusit.ac.th

    Screen Shot 2559-07-01 at 3.09.37 PM

    ทางสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *