• สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ทั้งในมหาวิทยาลัยและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน  คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.สมใจ กงเติม กรรมการ อาจารย์ประวรดา โภชนจันทร์ กรรมการ และ ผศ.ดร.พรใจ สารยศ กรรมการและเลขานุการ

  IMG_4452

  S__10469378

  IMG_4499

  S__10469379

  S__10469380

  S__10469381

  S__10469382

  S__10469383

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *