โครงการ “กิจกรรมครูสร้างสรรค์สื่อ ภาษา วัฒนธรรมและเทคโนโลยี”

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ร่วมกับ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศานตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการ “กิจกรรมครูสร้างสรรค์สื่อ ภาษา วัฒนธรรมและเทคโนโลยี”    

preschool

November 27, 2019

กิจกรรมการประชุมคณาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

กิจกรรมการประชุมคณาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 434 เวลา 9.30-12.00 น.

preschool

May 1, 2019

โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น : กิจกรรมที่ 2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ตามวิถีไทย สานสายใยคณะครุศาสตร์

โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ตามวิถีไทย สานสายใยคณะครุศาสตร์

preschool

April 19, 2019
1 2 3 4 10