งานบูรณาการทักษะการสอนกับการสร้างสรรค์สื่อ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชา สื่อ ของเล่น และการดูแลเด็กในยุคดิจิทัล ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ อาจารย์โรงเรียนการเรือน มาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การบูรณาการทักษะการสานกับการสร้างสรรค์สื่อ” เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาไทย และฝึกให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อของตนเองในการสอนต่อไป เมื่อวันที่ 24 มกราคม 25463 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 453 อาคาร 4 ชั้น 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

preschool

January 28, 2020

กิจกรรมเสริมหลักสูตรผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดให้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาศิลปศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “คุณลักษณะครูต้นแบบอย่างมืออาชีพ” อาจารย์ธนิดา พุ่มท่าอิฐ รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “การดูแลสุขภาพสำหรับครูยุคดิจิทัล” และ ผศ.สุริษา ประสิทธิ์แสงอารีย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง “รอบรู้เรื่องการเงินกับครูในศตวรรษที่ 21” เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ Hall 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ:ชัยสิทธิ์ ข่าว:อำภาพร

preschool

January 24, 2020

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ

ก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ละออพลัส และ Liverpool John Moores University ประเทศสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 6-24 มกราคม 2563  กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศและละออพลัส การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ ระหว่างนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กับ นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย Liverpool John Moores University ประเทศสหราชอาณาจักร การแลกเปลี่ยนวัฒน ในวันที่ 24 มกราคม 2563 ได้มีกิจกรรม Farewell Party ด้วยบรรยากาศอบอุ่น โดยมี ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และ นักศึกษาฝึกสอนปฐมวัยร่วมชั้นเรียน และ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะฯ ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

preschool

January 24, 2020

ประชุม คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อวางแผนการดำเนินงานจัดนิทรรศการ การฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยภายในงานนิทรรศการจะเป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาศิลปศึกษา เมือวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 433 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ: ชัยสิทธิ์ ข่าว: อำภาพร

preschool

January 15, 2020

วันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมงานวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 7.00 – 9.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น 1-2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ/ข่าว:อำภาพร

preschool

January 8, 2020

ปฐมนิเทศเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรมที่ 2

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดปฐมนิเทศเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร 5 ปี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในกิจกรรมที่ 2 โดยนักศึกษาได้รับฟังโอวาทจาก อ.ดร.ปุณยวีย์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผศ.ศศิพันธ์ุ เปี๊ยนเปี่ยมสิน ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชี้แจงรายละเอียด อาทิ กำหนดการ กระบวนการเตรียมฝึกฯ ระเบียบในการประเมินในช่วงท้ายนักศึกษารายงานตัวกับอาจารย์นิเทศก์เพื่อทราบกฎ ระเบียบ ข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 852 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภาพ: ชัยสิทธิ์ เกษตรตระการ ข่าว: อาจารย์มุทิตา ทาคำแสน (ครูอ้อ)

preschool

December 23, 2019

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 4/2562

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม 434 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ เพื่อติดตามงานของฝ่ายวิชาการหลักสูตร การกำหนดเวลาการเตรียมฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และสรุปโครงการต่าง ๆ ที่จัดทำภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ประสานงานวิชาการของหลักสูตร วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งเข้าร่วมประชุม เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 – 12.00 น. เขียนข่าว: อำภาพร นามเสนา

preschool

December 17, 2019

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ Technology Innovation and Education “ แนวทางบูรณาการเทคโนโลยีกับการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของ คณะครุศาสตร์ โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับและบรรยาย เรื่อง “ Technology Innovation and Education “ แนวทางบูรณาการเทคโนโลยีกับการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นอกจากนี้มียังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน รองคณบดี ดร.ทิพย์ ขำอยู่ และ ดร.วีณัฐ สกุลหอม ดร.ปุณณวีย์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตรและ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ ทีมอาจารย์จากการศึกษาปฐมวัย วิชาชีพครู และ ประถมศึกษาที่กำลังเข้ารับการอบรม Apple Leader ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การบูรณาการเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน และ ประสบการณ์การจัด Ecosystem เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบ Space Learning โดย ผอ.วีระพันธ์ ชมภูแดง ผอ.และทีมบุคลากรจากสำนักวิทยบริการฯ นอกจากนี้ ทีมผู้เยี่ยมชมงานยังได้ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา […]

preschool

December 6, 2019
1 2 3 11