นางสาวขวัญจิรา สอนปั้น รับมอบทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ บริษัทเอสเอสยูพี จำกัด ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบ Admission ที่มีคะแนนสอบเข้าได้เป็นลำดับที่ 1 ในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 โดยมอบทุนการศึกษาให้จังหวัดละ 1 คน ตลอดหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 โดย นางสาวขวัญจิรา สอนปั้น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

preschool

March 6, 2019

โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการประกันคุณภาพหลักสูตรเพื่อขอการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการประกันคุณภาพหลักสูตรเพื่อขอการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  โดยมีวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาตราจารย์บุญไท เจริญผล และ อาจารย์ภรภัทร นิยมชัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาฯ ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ (ห้อง434) อาคาร 4 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

preschool

February 16, 2019

โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น : กิจกรรมที่ 1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณาจารย์ เข้าร่วมงานและมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมประกวด ในวันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ชั้น 3 ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

preschool

February 8, 2019

กิจกรรมการประชุมคณาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

กิจกรรมการประชุมคณาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกันระหว่าง ในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำเดือน มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 434 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562

preschool

January 10, 2019

กิจกรรมทวนสอบ ประจำภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมทวนสอบร่วมกันระหว่างคณะกรรมการวิชาการหลักสูตร และ คณาจารย์ทั้งในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 434

preschool

November 23, 2018

preschool

November 20, 2018

Workshop on “Overcoming the Challenges of Early Childhood Education (ECE) in the 21st Century”

The Office of the Education Council, Suan Dusit University and Thailand International Cooperation Agency (TICA), Ministry of Foreign Affairs of Thailand, in cooperation with Israel’s Agency for International Development Cooperation (MASHAV), Ministry of Foreign Affairs of Israel Background and Rationale Investment in child development, starting from early ages, yields the highest returns, particularly in the […]

preschool

November 17, 2018

การเรียนรู้จากการปฏิบัติในโรงเรียน : กิจกรรมบูรณาการใน “สัปดาห์ห้องสมุด & Book Fair 2018”

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กับการจัดกิจกรรมให้น้องๆชั้นอนุบาลในงาน “สัปดาห์ห้องสมุด & Book Fair 2018” ณ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กิจกรรมบูรณาการรายวิชาภาษาและการจัดประสบการณ์ วิชาแผนและการจัดประสบการณ์และวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดประสบการณ์

preschool

November 15, 2018
1 3 4 5 10