โครงการ “ จัดทำสื่อการสอนระดับปฐมวัย”

โครงการ “ จัดทำสื่อการสอนระดับปฐมวัย” หลักการและเหตุผล เด็กอายุ 3-5 ปี เป็นช่วงวัยที่มีพัฒนาการเจริญเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้จะเข้าใจจากรูปธรรมไปสู่นามธรรม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กในระดับปฐมวัย จึงจำเป็นจะต้องมีสื่อการเรียนการสอนเพื่อเด็กจะสามารถเกิดการรับรู้และเข้าใจเนื้อหา สาระ ในแผนการจัดประสบการณ์ โดยที่ครูเป็นผู้เอื้ออำนวยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ดังนั้น จึงจัดโครงการ จัดทำสื่อการเรียนการสอนปฐมวัยขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนนักเรียนระดับปฐมวัยได้มีความรู้ความสามรถ ในการจัดทำสื่อการสอนมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เกิดการพัฒนาต่อไป วัตถุประสงค์ ครูมีความรู้ความสารถ ในด้านการจัดทำสื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมและกระตุ้นนักเรียนให้เกิดความสนใจ ต่อการเรียนมากขึ้น นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหาสาระต่อกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีขึ้น เป้าหมาย จัดการอบรมเสริมความรู้ในเรื่อง การจัดทำสื่อการเรียนการสอนปฐมวัยให้แก่ครูผู้สอน ระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลปทุมธานีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปทุมธานี จำนวน 18 คน วิธีการดำเนินงาน เขียนโครงการจัดทำสื่อการสอนระดับปฐมวัย ขออนุมัติโครงการ ดำเนินการอบรม สรุปผล (ความรู้ที่ได้จากการอบรม) สถานที่ จัดการอบรมเรื่องการจัดทำสื่อการสอนระดับปฐมวัย ณ ภาควิชาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2548 งบประมาณ งบประมาณเทศบาลเมืองปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2548 […]

preschool

February 8, 2016

ผลการดำเนินงานโครงการ “สภาความรู้สู่ครูรุ่นใหม่”

ผลการดำเนินงานโครงการ “สภาความรู้สู่ครูรุ่นใหม่” หลักการและเหตุผล นักศึกษาโปรแกรมการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อการเตรียมตัวเป็นครูมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ควรมีการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในการพัฒนาความรู้ความสามรถให้เหมาะสมกับการก้าวไปเป็นครูรุ่นใหม่ในอนาคต และการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้กับครูปฐมวัย เพื่อให้ได้รับความรู้ เทคนิค และวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจ และบุคลิกภาพที่ดี ในการสมัครงานจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ วัตถุประสงค์ นักศึกษาได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถสู่การเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อใช้ในการสมัครงาน วิธีการดำเนินงาน ขออนุมัติโครงการ ติดต่อวิทยากร ประสานงาน และดำเนินโครงการ ประเมินผลโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 ได้รับการพัฒนาความรู้และความสามารถการเป็นครูรุ่นใหม่ในอนาคต นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 ได้รับการแนะนำเทคนิคการสมัครงานเพื่อประกอบวิชาชีพ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4 ได้รับความรู้เกี่นวกับวิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ วัน เวลา สถานที่ดำเนินการ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2548 ห้อง 452 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เวลา 09.00 – 16.00 น. งบประมาณ 2,000 บาท ค่าใช้สอย 4,275 บาท ค่าตอบแทน 8,000 บาท […]

preschool

February 8, 2016
1 2 3