กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา: อบรมสัมมนาการทำวิจัยในช้ันเรียนครั้งที่ 3

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2  ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2559 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ หัวข้อเรื่อง “การเขียนรายงานการวิจัยบทที่ 1-5”  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ชาตตระกูล  เป็นวิทยากรในการบรรยายค

preschool

January 21, 2016

กิจกรรมการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ : พบผู้บริหารสถานศึกษาและส่งตัวนักศึกษา

กิจกรรมการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2559 คณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบผู้บริหารสถานศึกษาและส่งตัวนักศึกษาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเก็บข้อมูลบันทึกการสังเกตสถานศึกษา ณ โรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

preschool

January 10, 2016

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา: อบรมสัมมนาการทำวิจัยในช้ันเรียน

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2  กิจกรรมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 เวลา 9:00 – 12:00 น. รอบที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น. ณ 11702 อาคาร 11 ชั้น 7  โดยคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง  “การวิจัยในชั้นเรียนและข้อมูลเชิงคุณภาพ : ระเบียบวิธีวิจัย ” วิทยากรในการอบรมสัมมนาครั้งนี้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ชาตตระกูล     อบรมสัมมนาครั้งต่อไป : วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2559 ณ ศูนย์ทุนมนุษย์ อาคาร ดร.ศิโรจน์ […]

preschool

November 27, 2015

กิจกรรมบูรณาการ : กิจกรรมทักษะทางกายสู่สถานศึกษาปฐมวัย

   ในรายวิชา วิชา 1073401  กิจกรรมพัฒนาทักษะทางกายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐนันท์  วงศ์ประจันต์ ได้จัดกิจกรรมบูรณาการประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางกายเด็กปฐมวัยให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง นอกจากนักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการจัดกิจกรรมดังกล่าวในห้องเรียน นักศึกษายังได้มีประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส (ระดับปฐมวัย) ระหว่างวันที่ 17 และ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

preschool

November 21, 2015

ปฐมนิเทศนักศึกษาสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ๒ ประจำภาคเรียนที่ ๒

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม ประจำภาคเรียนที่ ๒ โดยจุดมุ่งหมายสำคัญ คือ มุ่งประสานการเรียนรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป กิจกรรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2558 โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 เวลา 9:00 – 12:00 น. รอบที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกทำการประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ และ การอบรมเพื่อให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง  “การวิจัยในชั้นเรียนและข้อมูลเชิงคุณภาพ” โดย วิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ชาตตระกูล เพื่อให้นักศึกษามีแนวทางสำหรับการจัดเตรียมโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2      

preschool

November 4, 2015

หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5

หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่ออกฝึกประสบการณ์ฯ และได้จัดนิทรรศการแสดงสื่อการสอนของนักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนต่างๆ ในวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารรักตะกนิษฐ์  

preschool

November 3, 2015

ประชุมเตรียมการจัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา (กิจกรรมที่ ๒.๑)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดการประชุมคณาจารณ์และทีมงาน เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 10:00-12:00 น.  ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 434  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพรรณ ธีระพงศ์ เป็นประธานในการประชุม

preschool

October 29, 2015
1 7 8