Category: ข่าวกิจกรรม

งานบูรณาการทักษะการสอนกับการสร้างสรรค์สื่อ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชา สื่อ ของเล่น และการดูแลเด็กในยุคดิจิทัล ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ อาจารย์โรงเรียนการเรือน มาให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “การบูรณาการทักษะการสานกับการสร้างสรรค์สื่อ” เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาไทย และฝึกให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์สื่อของตนเองในการสอนต่อไป เมื่อวันที่

กิจกรรมเสริมหลักสูตรผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ดร.วีณัฐ สกุลหอม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดให้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาศิลปศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ

ก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ละออพลัส และ Liverpool John Moores University ประเทศสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 6-24 มกราคม

ประชุม คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)

ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อวางแผนการดำเนินงานจัดนิทรรศการ การฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยภายในงานนิทรรศการจะเป็นการแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

วันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2563

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมงานวันขึ้นปีใหม่ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 7.00 – 9.00 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ ชั้น

ปฐมนิเทศเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรมที่ 2

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดปฐมนิเทศเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร 5 ปี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในกิจกรรมที่ 2 โดยนักศึกษาได้รับฟังโอวาทจาก อ.ดร.ปุณยวีย์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผศ.ศศิพันธ์ุ

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 4/2562

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม 434 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์ เพื่อติดตามงานของฝ่ายวิชาการหลักสูตร การกำหนดเวลาการเตรียมฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และสรุปโครงการต่าง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ Technology Innovation and Education “ แนวทางบูรณาการเทคโนโลยีกับการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ของ คณะครุศาสตร์ โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับและบรรยาย เรื่อง “ Technology Innovation and Education “ แนวทางบูรณาการเทคโนโลยีกับการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

“Apple Learning Leader”

อาจารย์ ดร. เอื้ออารี จันทร อาจารย์อัครวัฒน์ วงศ์ฐิติคุณ อาจารย์กุสุมา คำผาง และคุณสุพรรณิการ์ ทับมณี ได้เข้ารับการอบรมและผ่านการรับรองการเป็น “Apple Learning Leader” จาก Apple Learning Institute ซึ่งจัดในวันที่ 30-31