Category: ข่าวประกาศ

กิจกรรมการประชุมคณาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

กิจกรรมการประชุมคณาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 434 เวลา 9.30-12.00 น.

โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น : กิจกรรมที่ 2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ตามวิถีไทย สานสายใยคณะครุศาสตร์

โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ตามวิถีไทย สานสายใยคณะครุศาสตร์

นางสาวขวัญจิรา สอนปั้น รับมอบทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ บริษัทเอสเอสยูพี จำกัด ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบ Admission ที่มีคะแนนสอบเข้าได้เป็นลำดับที่ 1 ในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 โดยมอบทุนการศึกษาให้จังหวัดละ 1 คน ตลอดหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 โดย นางสาวขวัญจิรา

โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการประกันคุณภาพหลักสูตรเพื่อขอการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการประกันคุณภาพหลักสูตรเพื่อขอการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  โดยมีวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาตราจารย์บุญไท เจริญผล และ อาจารย์ภรภัทร นิยมชัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาฯ ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ห้องประชุมคณะครุศาสตร์

กิจกรรมการประชุมคณาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

กิจกรรมการประชุมคณาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกันระหว่าง ในมหาวิทยาลัย วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำเดือน มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 434 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562