คู่มือครูผู้ปกครองการเสริมสร้างทักษะสมองEF

ทักษะสมอง EF เป็นทักษะสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กควรได้รับการฝึกฝน ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์และคณะได้จัดทำคู่มือครูผู้ปกครองการเสริมสร้างทักษะสมองEF (จากงานวิจัยที่ได้รับทุนวช.ปี 61 ) เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและครูได้ฝึกลูกหลานเด็กไทยเราเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่ดี สามารถต้านทานพิษภัยจากสังคมรอบด้านด้วยการกำกับอารมณ์ ความคิดและการกระทำได้ด้วยตัวเด็กเองเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างประสบผลสำเร็จในชีวิตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบไป สามารถ Download ได้ที่นี่  

preschool

February 26, 2020

แนะนำ PECERA Thailand

PECERA  is an organization dedicated to disseminating and supporting research in early childhood education within the Pacific area. The primary objective for which the Association was established are: To provide an academic forum in the Pacific region for the development and dissemination of high quality research in early childhood education. To facilitate cooperation and collaboration […]

preschool

February 25, 2020

preschool

February 22, 2020

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ

ก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ละออพลัส และ Liverpool John Moores University ประเทศสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 6-24 มกราคม 2563  กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศและละออพลัส การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ ระหว่างนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กับ นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย Liverpool John Moores University ประเทศสหราชอาณาจักร การแลกเปลี่ยนวัฒน ในวันที่ 24 มกราคม 2563 ได้มีกิจกรรม Farewell Party ด้วยบรรยากาศอบอุ่น โดยมี ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และ นักศึกษาฝึกสอนปฐมวัยร่วมชั้นเรียน และ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะฯ ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

preschool

January 24, 2020

Workshop on “Overcoming the Challenges of Early Childhood Education (ECE) in the 21st Century”

The Office of the Education Council, Suan Dusit University and Thailand International Cooperation Agency (TICA), Ministry of Foreign Affairs of Thailand, in cooperation with Israel’s Agency for International Development Cooperation (MASHAV), Ministry of Foreign Affairs of Israel Background and Rationale Investment in child development, starting from early ages, yields the highest returns, particularly in the […]

preschool

November 17, 2018

preschool

November 9, 2016