คู่มือครูผู้ปกครองการเสริมสร้างทักษะสมองEF

ทักษะสมอง EF เป็นทักษะสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กควรได้รับการฝึกฝน ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์และคณะได้จัดทำคู่มือครูผู้ปกครองการเสริมสร้างทักษะสมองEF (จากงานวิจัยที่ได้รับทุนวช.ปี 61 ) เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและครูได้ฝึกลูกหลานเด็กไทยเราเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่ดี สามารถต้านทานพิษภัยจากสังคมรอบด้านด้วยการกำกับอารมณ์ ความคิดและการกระทำได้ด้วยตัวเด็กเองเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างประสบผลสำเร็จในชีวิตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบไป สามารถ Download ได้ที่นี่  

preschool

February 26, 2020

แนะนำ PECERA Thailand

PECERA  is an organization dedicated to disseminating and supporting research in early childhood education within the Pacific area. The primary objective for which the Association was established are: To provide an academic forum in the Pacific region for the development and dissemination of high quality research in early childhood education. To facilitate cooperation and collaboration […]

preschool

February 25, 2020

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิต

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะดำเนินการเก็บข้อมูล ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะของบัณฑิต ในการนี้จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  โดยสามารถ Download แบบประเมิน ได้ด้านล่าง ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามดังกล่าวและส่ง File ตอบกลับมาที่ pornjai_san@dusit.ac.th ทางสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

preschool

June 29, 2016

แบบสำรวจการมีงานทำ ศึกษาต่อหรือประกอบกิจการของบัณฑิต

แบบสำรวจฉบับนี้ใช้สำรวจสภาพการได้งานทำหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา  ของบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2553-2554  และสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2557-2558 ขอให้นักศึกษาตอบข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป

preschool

June 29, 2016