Category: Uncategorized

“Apple Learning Leader”

อาจารย์ ดร. เอื้ออารี จันทร อาจารย์อัครวัฒน์ วงศ์ฐิติคุณ อาจารย์กุสุมา คำผาง และคุณสุพรรณิการ์ ทับมณี ได้เข้ารับการอบรมและผ่านการรับรองการเป็น “Apple Learning Leader” จาก Apple Learning Institute ซึ่งจัดในวันที่ 30-31

โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น : กิจกรรมที่ 2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ตามวิถีไทย สานสายใยคณะครุศาสตร์

โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ตามวิถีไทย สานสายใยคณะครุศาสตร์

นางสาวขวัญจิรา สอนปั้น รับมอบทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ บริษัทเอสเอสยูพี จำกัด ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบ Admission ที่มีคะแนนสอบเข้าได้เป็นลำดับที่ 1 ในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 โดยมอบทุนการศึกษาให้จังหวัดละ 1 คน ตลอดหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 โดย นางสาวขวัญจิรา

โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการประกันคุณภาพหลักสูตรเพื่อขอการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการประกันคุณภาพหลักสูตรเพื่อขอการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  โดยมีวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาตราจารย์บุญไท เจริญผล และ อาจารย์ภรภัทร นิยมชัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาฯ ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ห้องประชุมคณะครุศาสตร์

โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น : กิจกรรมที่ 1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณาจารย์ เข้าร่วมงานและมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมประกวด ในวันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562