Author: preschool

กิจกรรมการประชุมคณาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

กิจกรรมการประชุมคณาจารย์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 434 เวลา 9.30-12.00 น.

โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น : กิจกรรมที่ 2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ตามวิถีไทย สานสายใยคณะครุศาสตร์

โครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ตามวิถีไทย สานสายใยคณะครุศาสตร์

นางสาวขวัญจิรา สอนปั้น รับมอบทุนการศึกษา “ว่าที่ครูไทยสู่ถิ่นกำเนิด” ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ บริษัทเอสเอสยูพี จำกัด ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาซึ่งผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบ Admission ที่มีคะแนนสอบเข้าได้เป็นลำดับที่ 1 ในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561 โดยมอบทุนการศึกษาให้จังหวัดละ 1 คน ตลอดหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 โดย นางสาวขวัญจิรา