บทความวิชาการ

ในยุคที่ข้อมูล ความรู้ทางวิชาการมีการปรับเปลี่ยน เติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว  บทความวิชาการทางการศึกษาและการศึกษาปฐมวัย เป็นภาพสะท้อนปรากฎการณ์ ความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ ในแวดวงการศึกษาและการศึกษาปฐมวัย  ด้วยการนำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ จากพื้นฐานทางวิชาการที่จะช่วยสร้างบรรยากาศทางวิชาการและต่อยอดความรู้เพื่อพัฒนาแวดวงการศึกษาและการศึกษาปฐมวัยต่อไป ปี พ.ศ. เรื่อง ผู้เขียน 2563 การเรียนรู้จากการทำงานแบบผสมผสานและเสริมศักยภาพด้วยเทคโนโลยีWork-based Blended Learning and Technological Scaffolding ดร.เอื้ออารี จันทร

preschool

December 16, 2020

คู่มือครูผู้ปกครองการเสริมสร้างทักษะสมองEF

ทักษะสมอง EF เป็นทักษะสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กควรได้รับการฝึกฝน ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์และคณะได้จัดทำคู่มือครูผู้ปกครองการเสริมสร้างทักษะสมองEF (จากงานวิจัยที่ได้รับทุนวช.ปี 61 ) เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและครูได้ฝึกลูกหลานเด็กไทยเราเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่ดี สามารถต้านทานพิษภัยจากสังคมรอบด้านด้วยการกำกับอารมณ์ ความคิดและการกระทำได้ด้วยตัวเด็กเองเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างประสบผลสำเร็จในชีวิตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบไป สามารถ Download ได้ที่นี่  

preschool

February 26, 2020

แนะนำ PECERA Thailand

PECERA  is an organization dedicated to disseminating and supporting research in early childhood education within the Pacific area. The primary objective for which the Association was established are: To provide an academic forum in the Pacific region for the development and dissemination of high quality research in early childhood education. To facilitate cooperation and collaboration […]

preschool

February 25, 2020

preschool

February 22, 2020

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ

ก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ละออพลัส และ Liverpool John Moores University ประเทศสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 6-24 มกราคม 2563  กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศและละออพลัส การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ ระหว่างนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กับ นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย Liverpool John Moores University ประเทศสหราชอาณาจักร การแลกเปลี่ยนวัฒน ในวันที่ 24 มกราคม 2563 ได้มีกิจกรรม Farewell Party ด้วยบรรยากาศอบอุ่น โดยมี ดร.ปุณยวีร์ จิโรภาสวรพงศ์ ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และ นักศึกษาฝึกสอนปฐมวัยร่วมชั้นเรียน และ เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะฯ ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

preschool

January 24, 2020

“Apple Learning Leader”

อาจารย์ ดร. เอื้ออารี จันทร อาจารย์อัครวัฒน์ วงศ์ฐิติคุณ อาจารย์กุสุมา คำผาง และคุณสุพรรณิการ์ ทับมณี ได้เข้ารับการอบรมและผ่านการรับรองการเป็น “Apple Learning Leader” จาก Apple Learning Institute ซึ่งจัดในวันที่ 30-31 ตุลาคม และ 4 ธันวาคม 2562 ณ Apple Office Thailand โดยสามารถเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้าน Apple Learning มีบทบาทในการให้ผู้เรียนทุกคนได้เข้าถึงการใช้เทคโนโลยี และเป็นผู้ส่งเสริมนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

preschool

December 4, 2019

โครงการ “กิจกรรมครูสร้างสรรค์สื่อ ภาษา วัฒนธรรมและเทคโนโลยี”

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ร่วมกับ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยคณะครุศานตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการเสริมสร้างทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการ “กิจกรรมครูสร้างสรรค์สื่อ ภาษา วัฒนธรรมและเทคโนโลยี”    

preschool

November 27, 2019
1 2 3