ครุศาสตร์ Sport day 2016

คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ “ครุศาสตร์ Sport day 2016″ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย ความสำนึกดีในหมู่คณะของนักศึกษาและบุคลากร และยังเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในด้านการละเล่นไทยที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาที่เรียนครู  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ณ อาาคารพลศึกษา ชั้น 3 เวลา 8.00 – 16.30 น.  โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  

preschool

April 7, 2016

ประชุมเพื่อหารือในเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ และตารางกำหนดการจัดสัมมนาการศึกษานานาชาติ

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)  และ รัฐบาลประเทศอิสราเอล จะจัด  International Seminar on “Construction Guidelines for Standards and Competency Framework of Early Childhood Education” 20 July – 4 August 2016 โดยกลุ่มเป้าหมายคือ อาจารย์มหาวิทยาลัย และ ครูปฐมวัยที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศติมอร์ เลสเต ทั้งนี้ ได้มีการจัดประชุมเพื่อหารือในเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ และตารางกำหนดการจัดสัมมนา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกรมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมี นางจิตเกษม ตัณฑศิริ รองอธิบดีกรมความร่วมมือ เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ 1/2559 พร้อมด้วย ท่านยูวาล วัคส์ รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต รัฐบาลประเทศอิสราเอล ในฐานะตัวแทนรัฐบาลประเทศอิสราเอลโดยมี ดร.ศิริ ชะระอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ […]

preschool

April 7, 2016

พัฒนาหลักสูตร

ประชุมพัฒนาหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม 433 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

preschool

March 24, 2016

ประชุม เตรียมการสัมมนา “การพัฒนาครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานมาตรฐานครูปฐมวัยอาเซียน “

ประชุม เตรียมการสัมมนา “การพัฒนาครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานมาตรฐานครูปฐมวัยอาเซียน ” ในโครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายและคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างๆ ประเทศ และสถานอักครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ 435 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อกำหนดแนวทางการจัดงาน และ (ร่าง) กำหนดการสัมมนา สำหรับงานที่จะดำเนินการระหว่างวันที่ 19-29 กรกฎาคม พ.ศ.2559

preschool

March 9, 2016

งานจัดการแสดงผลงานนิทรรศการและการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี 5

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดการแสดงผลงานนิทรรศการและการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี 5 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-12.30 น. ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณาจารย์ประจำหลักสูตร คณะกรรมการบริหารบริหาร และ ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล ทั้งในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และโรงเรียนสาธิตในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ และรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ เบื้องหลังความสำคัญ คือ การจัดเตรียมงานก่อนเริ่มวันแสดงนิทรรศการ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่เวลา 13.00-19.00 น.  

preschool

March 9, 2016

ประชุมกลุ่ม (Focus Group) ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดการประชุมกลุ่ม (Focus Group) ของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อการจัดการศึกษา กิจกรรม และ คุณลักษณะของบัณฑิต ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัยในอนาคต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพรรณ ธีรพงศ์ ประธานหลักสูตร เป็นประธานในการจัดการประชุมกลุ่ม เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตร คณะกรรมการบริหารบริหาร และ ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาล ทั้งในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร สำนักงานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และโรงเรียนสาธิตในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

preschool

March 9, 2016

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา: อบรมสัมมนาการทำวิจัยในช้ันเรียนครั้งที่ 3

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2  ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2559 ณ ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ หัวข้อเรื่อง “การเขียนรายงานการวิจัยบทที่ 1-5”  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ชาตตระกูล  เป็นวิทยากรในการบรรยายค

preschool

January 21, 2016
1 6 7 8